Vlada Republike Slovenije je sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se nanaša na celotno območje Republike Slovenije in je med ključnimi dokumenti za doseganje ciljev na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem komunalne odpadne vode. Je programski dokument, s katerim se za vsako posamezno aglomeracijo, za katere je v predpisanih rokih treba zagotoviti opremljenost z javno infrastrukturo oziroma ob izpolnjevanju predpisanih pogojev opremljenost z drugo ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, podrobneje določijo zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode ter roki za doseganje teh zahtev. Podrobneje določa tudi obveznosti v zvezi z opremljanjem posameznih objektov na območjih zunaj meja aglomeracij, oziroma na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in opremljanje z javno kanalizacijo tudi ni predpisano.

Na podlagi izdelane analize pregleda stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode znaša ocena stopnje priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje in komunalno ali skupno čistilno napravo po velikostnih razredih aglomeracij, na presečni datum 31. december 2018:
1. skupno v vseh aglomeracijah:
– 82,2 odstotka za priključenost na javno kanalizacijsko omrežje,
– 80,0 odstotka za priključenost na komunalno ali skupno čistilno napravo,
2. v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE
– 91,8 odstotka za priključenost na javno kanalizacijsko omrežje,
– 90,0 odstotka za priključenost na komunalno ali skupno čistilno napravo,
3. v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE:
– 50,0 odstotka za priključenost na javno kanalizacijsko omrežje,
– 46,8 odstotka za priključenost na komunalno ali skupno čistilno napravo.

Za izdelavo ocene stopnje priključenosti na območju zunaj meja aglomeracij je upoštevana obremenitev iz naslova stalno prijavljenih prebivalcev, na presečni datum 31. december 2018. Ocena kaže, da je ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava (MKČN), nepretočna greznica) zagotovljeno za 19,2 odstotka (85.083 PE) obremenitve iz naslova stalno prijavljenih prebivalcev, ki nastaja zunaj meja aglomeracij.

Za reševanje vrzeli pri izpolnjevanju zahtev aglomeracij v skladu z veljavnimi predpisi je v poglavju 4.7 podan prednostni vrstni red izvajanja ukrepov. Najvišje po prioriteti je izvajanje ukrepov v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, ki so po zadnjih podatkih, skladno s kriteriji Evropske komisije, ocenjene kot neskladne s 3., 4., in 5. členom Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode. Sledi izvajanje ukrepov v aglomeracijah s skupno obremenitvijo med 500 in 2.000 PE z iztokom iz čistilne naprave v občutljivo območje oz. z iztokom iz čistilne naprave na vodovarstvenem območju.

Podana je ocena stroškov izvajanja ukrepov in sicer bo za odpravo nepravilnosti oz. za izpolnitev zahtev izvajanja veljavnih predpisov potrebnih 1,38 milijarde evrov. Ob upoštevanju rezultatov ekonomske presoje oz. v kolikor gradnja javno kanalizacijskega omrežja presega 3-kratnik ocenjene vrednosti gradnje več MKČN se v aglomeraciji, s skupno obremenitvijo manjšo od 500 PE, upošteva ocenjena vrednost izgradnje MKČN. V tem primeru je ocena stroškov nižja in znaša 1 milijardo evrov. Ocena sredstev, potrebnih za izgradnjo javnih kanalizacijskih omrežij, znaša 925,1 milijona evrov, ocena sredstev, potrebnih za izgradnjo ali nadgradnjo komunalnih čistilnih naprav, pa znaša 240,3 milijona evrov. Ocenjena vrednost sredstev, potrebnih za opremljanje objektov na območju izven meja aglomeracij znaša 216,9 milijona evrov. Ocena sredstev, potrebnih za zagotovitev ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode v obliki nadgradnje čistilnih naprav znaša 47,9 milijonov evrov.

Celotno gradivo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vključno z vsemi pripadajočimi prilogami je dostopno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor v zavihku Novice → Odločitve 32. redne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor.

https://www.gov.si/novice/2020-09-17-odlocitve-32-redne-seje-vlade-republike-slovenije-s-podrocja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/

Lep dan vam želimo ekipa Kaliopa.