iObčina za Občinsko upravo

Osnovni koncept in ideja iObčine je, da občine (občinske uprave) pogodbeno najemajo internetni GIS sistem iObčina in hkrati pooblastijo specializirano ekipo GIS specialistov podjetja Kaliopa, da v njihovem imenu pridobivajo, povezujejo, osvežujejo in urejajo vse vrste prostorskih podatkov za vsakodnevno uporabo zaposlenih v občinski upravi.

Kaj so MODULI?

Celotni sistem iObčine je zgrajen Modularno. To pomeni, da je sestavljen iz več manjših delov, ki skupaj tvorijo celoto. Glavni modul se imenuje modul STANDARD in omogoča vse potrebno, kar za delo v GIS-ih potrebujemo za osnovno uporabo. Ostali moduli so namenjeni zaposlenim v občinskih upravah, da lahko neposredno tudi vnašajo podatke v sistem.

Modul STANDARD je tako možno nadgraditi s pestrim naborom DODATNIH MODULOV. Sam sistem iObčina vsebuje že preko 40 dodatnih modulov, ki nadgrajujejo osnovni sistem v močno prostorsko orodje za uspešno izvajanje občinskih nalog. Če se občina odloči za najem določenega modula, se ta po vzpostavitvi obarva rdeče.

Za kaj se uporabljajo?

Preko modulov se neposredno vnaša grafične in atributne podatke. Taki moduli nadomestijo nakupe dragih licenc ostale programske opreme, pohitrijo delovne procese in nadomestijo množice nepovezanih preglednic, ki jih je iz dneva v dan več, tako da hitro lahko izgubimo nadzor nad njimi.

Vrste Modulov iObčina

Module razmeščamo v vsebinske skupine:

A. Med Module OBČINSKE UPRAVE spadajo

Je kot vstopni modul primeren za objavo, iskanje, merjenje, izpise, izrise , analize vseh vrst in tipov podatkov, ki jih potrebujejo občine. Z njim prikazujemo in povezujemo prostorske podatke državnega, regijskega in občinskega značaja. Umeščanje in osveževanje podatkov izvajajo GIS specialisti za podatke podjetja Kaliopa d.o.o in s tem razbremenijo občine zamudnih in zahtevnih opravil prepletanja podatkov, ki so “nabrani z vseh vetrov”…

 

Modul Prostorski dokumenti – razgrnitve je del osnovnega modula iObčina. Dopolnjuje prikaz planskih aktov (PLAN, PUP, OPN, OPPN…) osnovne iObčine s poizvedbami in dodatnimi opisnimi atributi planskih aktov ter statistiko. Sestavni del modula je tudi storitev vodenja grafike planskih aktov v SHP ali DWG obliki. Opisni podatki vsebujejo povezavo na evidence pripadajočih odlokov, objavljenih v uradnem listu. Storitev razgrnitve planskih aktov obsega javno razgrnitev občinskih prostorskih načrtov (OPN) na samostojni spletni strani občine. Omogočena je direktna povezava (URL) z občinsko spletno stranjo. Razgrnitev časovno ni omejena. Običajno se občine odločijo za objavo OPN pred javno razpravo in po javni razpravi, ko so upoštevani tudi popravki.

Modul Predlogi in pobude je namenjen sistematičnemu vodenju pobud za spremembe planskih aktov na enem mestu. Občini omogoča celovit vpogled v pobude, hkrati se pobude oštevilčijo in opremijo z ostalimi opisnimi podatki o pobudi, kot so; datum vložene pobude, predlagatelj pobude, opis spremembe itn. Modul omogoča izdelavo lastnih šifrantov za vpisna polja in vnos lastnih opisnih polj preko uporabniškega vmesnika.

Modul Lokacijska informacija in Modul Potrdilo o namenski rabi služita za avtomatsko izdelavo potrdila o namenski rabi oziroma kot orodje za izdelavo osnutka lokacijske informacije z eno ali več grafičnih prilog. Avtomatizirana izdaja lokacijske informacije je nadgradnja osnovnega modula iObčina, ki za svoje delovanje zahteva veliko osnovnih podatkov, kot so RPE, ZKP, KS, planske karte (plan, PUP, PIA, OPN, OPPN…), varovana območja in pripadajoče odloke. Dostop do modula ima uporabnik s pravicami za izdajo, urejanje in brisanje. Ločimo še uporabnika skupine Občinska uprava, ki lahko zgolj vidi izdane odločbe. Anonimni uporabnik vidi zgolj pripadajoča planska območja, ki pripadajo parceli. Izdane odločbe so vidne v grafiki, kot svoj sloj ali kot opisni seznam.

Modul Občinska lastnina omogoča vodenje evidence Parcel, Stavb in Poslovnih prostorov v lasti občine. Za vsakega od njih vodimo  podatke kot so podatki o pridobitvah in odsvojitvah, vrednost lastnine po različnih kriterijih Namenska in dejanska raba, povezava z evidenco GURS REN, Uporaba in ravnanje z zemljiščem, Posebna raba, vzdrževanje itd..Vsaka skupina nepremičnine je prikazana v okolju iObčina tako, da so podatki dostopni tudi preko standardnega grafičnega vmesnika na karti.

V Modulu Občinska stanovanja se vodijo podatki za posamezna stanovanja prevzeti iz katastra stavb in drugi podatki o stavbah in stanovanjih, ki jih določi občina z odlokom oziroma so določeni z drugimi predpisi. Kataster stavb in registri stanovanj se vodijo povezano, v njih pa se uporabljajo identifikacijske številke stavbe in delov stavbe iz katastra stavb. Za posamezno stanovanje vodimo vzdrževalce, najemnike iz centralnega registra prebivalcev (CRP), skenirane pogodbe, subvencije, točkovalne zapisnike itn. Programska oprema je povezana z okoljem iObčina preko sloja Katastra stavb in omogoča enostaven prikaz pogodb po stavbah.

Modul Gradbena dovoljenja omogoča sistematično vodene in urejanje evidence izdanih gradbenih dovoljenj na enem mestu. Podatek o izdanem gradbenem dovoljenju se navezuje na informacijo o parceli oziroma njeno koordinato, tako da se informacija ohrani tudi pri spremembi oz. ukinjanju parcelne številke.

Modul komunalni prispevek omogoča internetnim uporabnikom izračun komunalnega prispevka na spletni strani občine, uporabnikom prijavljenim v sistem pa še avtomatsko evidentiranje izdanih odločb o plačilu komunalnega prispevka in izdelavo same odločbe. Običajno Na višino odmerjenega komunalnega prispevka vplivajo štirje faktorji: kvadratura objekta, kvadratura zemljišča na katerem objekt stoji, območje definirano za upoštevano gospodarsko javno infrastrukturo, (vsako posebej) ter faktor dejavnosti. Modul vključuje tudi hitri kalkulator komunalnega prispevka za občane.

Modul oglasne table in panoji omogoča vodenje in vzdrževanje katastra oglasnih panojev in tabel. Vnašamo lahko podatke o panojih, tablah, najemnikih… vključno s fotografijo, na ustrezno lokacijo. Pri vzpostavitvi modula lahko že inicialno vnesemo vse obstoječe podatke, potrebujemo le seznam opisnih podatkov in x,y koordinato.

Modul Evidenca parcel REN je namenjen evidentiranju podatkov o namenski rabi parcelah za predajo na GURS. Modul omogoča sistematično vodenje, popravljanje in dopolnjevanje podatkov o deležu namenske rabe zemljišč. Namenska raba zemljišč je namreč evidenca, na katero ima občina odločilen vpliv.

Modul NUSZ je namenjen občinskim upravam za vodenje podatkov o zbiranju sredstev iz naslova »Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč« (vnos, vzdrževanje, izračun, priprava podatkov za izdajo odločb, analize konsistentnosti podatkov, analize usklajenosti z drugimi evidencami, …), po veljavnem občinskem odloku. Aplikacija je zasnovana po modernih principih tako, da bo uporaba podatkov kar najbolj uporabna in primerljiva z državnimi evidencami za potrebe obdavčitve nepremičnin (REN).

B. Med Module PROMETNE INFRASTRUKTURE spadajo

Modul Prometna signalizacija omogoča vodenje in vzdrževanje katastra prometne signalizacije. Podatki o znakih (oznaka) se vnašajo s pomočjo šifranta znakov. Pri vzpostavitvi modula lahko že vnesemo obstoječe podatke, potrebujemo le seznam znakov z, x, y koordinato in šifro znaka.

Modul Parkirišča omogoča vodenje evidence parkirnih mest. V sistemu sta združena tako grafični prikaz lokacije, kot informacijski sistem za vnos in vodenje ostalih podatkov o parkiriščih. O parkiriščih vodimo podatke kot so:najemnik parkirišča, plačnik parkirišča, pogodba, datum podpisa pogodbe, trajanje pogodbe, vsebina, opomnik preteka pogodbe, višina najemnine… Iskanje je možno po vseh vnosnih poljih.

Modul BCP (baza cestnih podatkov) občinskih cest je namenjen vodenju in urejanju atributov baze cestnih podatkov po specifikaciji direkcije za ceste. Povezuje evidenco BCP, GJI in aktualnega odloka o kategorizaciji občinskih cest.

Modul Video je modul za iskanje in gledanje geo lociranih video posnetkih, ki običajno pokrivajo celotno območje občinskih cest v obeh smereh vožnje. Vsaka slika v filmu je geo locirana na karti, kar dalje mnogo novih in koristnih možnosti pri delu vseh strokovnih služb občine. Marsikatero pot »do objekta« lahko prihranimo in hitreje »se lahko spomnimo« če nam pri tem pomagajo žive slike s terena.

Modul šolske poti omogoča vodenje in vzdrževanje katastra šolskih poti. Omogoča urejanje šolskih poti, nevarnih mest in prehodov.

Modul zapore cest omogoča vodenje aktivnih in predvidenih cestnih zapor z možnostjo vkličevanja prilog kot so odločbe, sheme postavitve ipd.

Modul Vzdrževanje cest omogoča delo izvajan je pregledne službe, evidentiranje poškodb na cesti in izvedene ukrepe sanacij. Skupaj z Androidnim Modulom tvorita učinkovito delo na terenu s popisi in fotografijami, kot tudi kasnejše analitike in statistike opravljenih del.

C. Med Module KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE spadajo

Modul Pokopališča omogoča vodenje evidence grobov, pokojnikov in najemnih pogodb. Vsebuje grafični prikaz lokacije groba in informacijski sistem za vnos in urejanje ostalih podatkov o grobu. Omogočena je avtomatska izdelava najemnih pogodb iz vnesenih podatkov.

Modul Javne površine omogoča vrisovanje javnih površin na karto in vpisovanje informacij o posamezni javni površini. Pripravljenih je več slojev vsebinkot so: Poti, Zelenice, Igrišča, Parkirišča, Parki, Površine za rekreacijo..

Modul Divja odlagališča je namenjen evidentiranju divjih odlagališč. Omogoča dodajanje in urejanje osnovnih podatkov o odlagališčih, pripenjanje fotografij, dodajanje komentarje itd..

Modul Strehe služi urejanju evidence streh v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki govori da je potrebno tudi zaračunavati meteorno vodo iz streh, ki se steka v kanalizacijo. Modul temelji na evidenci GURS REN in omogoča določevanje deležev glede na lastnišvo objektov in proporcionalni delež strehe oziroma padavin, ki pade na strehe objektov.

Modula vzdrževanje Vodovoda in Vzdrževanje Kanalizacije v kombinaciji z namenskimi mobilnimi Android aplikacijami predstavljajo enostaven način vodenja izvajanja periodičnih in intervencijskih storitev na izbrani infrastrukturi. Kot je to na primer: manjave vodomerov, odčitki vodomerov, pregledi hišnih priključkov, praznenje greznic in MKČN, pregledi hidrantov, popis okvar, pregledi jaškov, čiščenje cevi, …

Modul Greznice za vodenje evidence katastrskih podatkov greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter podatkov o praznjenju za sistematično pridobivanje in vodenje evidence. Greznice je mogoče vrisati in vnašati, z vsemi pripadajočimi atributi. Modul je zasnovan več nivojsko in omogoča zaposlenim na katastru vnos osnovnih – katastrskih podatkov o greznici, izvajalcem storitve praznjenja in odvoza vsebine greznic pa vnos informacij o času in količini odvoženih gošč ločeno.

D. Med Module ENERGETSKA INFRASTRUKTURA spadajo

Modul javna razsvetljava omogoča vnos lokacije svetilke, tipa žarnice, tipa droga in drugih podatkov o svetilkah in prižigališčih.

Modul Vzdrževanje javne razsvetljave v kombinaciji z namensko mobilnimi Android aplikacijao predstavlja enostaven način vodenja izvajanja periodičnih in intervencijskih storitev na izbrani infrastrukturi. Kot je to na primer: menjava žarnic, pregled stanja

E. Med Module RAZNO spadajo

Modul Moji podatki omogoča dodajanje lastnih prostorskih podatkov. Rišemo lahko točke, linije, poligone in besedilo. Vsakemu narisanemu elementu lahko dodamo tudi poljubno število priponk t.j. slike, dokumenti, ..

Namen in naloga dinamičnih modulov PULL (povleci) je samodejna redna izmenjava podatkov med informacijskim sistemom naročnika in GIS sistemom iObčina. Primer Din.Modula PULL so vloge in dokumenti iz dokumentnega sistema občine, ki se navezuje (pripenja) na geometrijo parcel.
Različne še druge skupine različnih primerov združujemo v t.i. Sklope.(Komunalni obračun z odjemnimi mesti, katastri vodovoda,kanalizacije in druge infrastrukture,…)

Namen in naloga dinamičnih modulov PUSH (porini) je samodejna redna izmenjava podatkov med GIS istemom iObčina in informacijskim sistemom naročnika. Primer Din.Modula PUSH so izdelane lokacijske informacije iz Modula Lokacijska informacija, ki se prenašajo v skupni dokumentni sistem občine. Različne še druge skupine primerov PUSH združujemo v t.i. Sklope.(Naslovi,Parcele,Stavbe,REN,Karta GIS,..)

Modul Zaznamki omogoča dodajanje lastnih prostorskih podatkov. Rišemo lahko točke, linije, poligone in besedilo. Vsakemu narisanemu elementu lahko dodamo tudi poljubno število priponk t.j. slike, dokumenti. Prostorke podatke lahko tudi kategoriziramo po poljubno določenim šifrantu kot npr:Soglasja,Gradbena dovoljenja,Plazovi,..

Modul Offline Karta omogoča da poljubno območje se lahko pred-procesira v posebno datoteko, ki jo nato lahko odpremo s posebno aplikaciji v svoji mobilni napravi (Android, iOS). S tem dobimo možnost, da GIS podatke uporabljamo na mobilni napravi v t.i offline režimu, t.j. v režimu brez internetne povezave.

Podporni Portal omogoča varno nalaganje in prevzemanje datotek. V portal lahko vstopajo osebe s podeljeno pravico POLNI POOBLAŠČEN dostopa v portal iObčina.
Dodatne informacije lahko dobite s posredovanjem vprašanja na: podpora@kaliopa.si

Modul Občinsko OKO v navezavi z Android aplikacijo omogoča spremljavo dogodkov, administracijo pošiljanja epošte na občinske oddelke in odgovarjanje na zastavljena vprašanja. Več lahko preberete na http://112.iobcina.si